You are currently viewing תכנית כסף חכם

תכנית כסף חכם

לקוחות וידידים יקרים,

בתאריך 17.4.2016 פרסם משרד הכלכלה הוראת מנכ"ל מספר 5.10 "תכנית כסף חכם".  במסגרת התכנית, יכיר מנהל סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

להלן עיקרי התכנית:

אילו חברות יכולות להשתתף בתכנית?

 • חברות ישראליות שמחזור המכירות השנתי שלהן הינו בין 10- 200 מליון ש"ח, והן בעלות היקף יצוא שנתי ישיר בין 100,000$ – 250,000$.
 • החברה משווקת לראשונה לשוק היעד כל אחד מאלה: מוצר, שירות או מוצר ושירות. שיווק לראשונה ייחשב גם מהלך שיווקי חדש שמטרתו להגדיל את המכירות לשוק יעד בו היא פועלת.

עקרונות הסיוע ושיעורו:

 1. השתתפות בהוצאות מוכרות1 כמפורט להלן:
  • בשוק יעד (שוק גיאוגרפי, שאינו מדינת ישראל) – 50% מסך התוכנית המאושרת ולא יותר מ-500 אלש"ח.
  • בשוק יעד מועדף (סין, הודו, יפן) – 50% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ1 מלש"ח.
  • במקצה יעודי לאוכלוסייה הערבית – 75% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ500 אלש"ח בשוק יעד ו-1 מלש"ח בשוק יעד מועדף.
 2. הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ-24 חודשים. לחברות הפעילות בשוק יעד מועדף הסיוע ינתן לתקופה שלא תפחת מ-36 חודשים.
 3. התשלום הכספי יינתן עבור הפעילויות שבוצעו בפועל בהתאם לדו"חות הביצוע וחשבונות אשר יוגשו לרכז התכנית במינהל סחר חוץ.
 4. חברה זכאית להגיש בקשה אחת בלבד לשוק יעד אחד בכל שנה קלנדרית.

1הוצאות מוכרות: הוצאות כספיות המיועדות לפעילות השיווק של מוצרי  ו/או שירותי החברה לשווקי היעד. ההוצאות כוללת- יועצים מקצועיים, איסוף מידע, פרסום, כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים, השתתפות בתערוכות ובכנסים, הצגת המוצרים/שירותים, כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי, תקינה, ביטוח סיכוני סחר חוץ, הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל, הכשרה בתחום הייצוא.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >