You are currently viewing תיקון לחוק עבודת נוער

תיקון לחוק עבודת נוער

לקוחות וידידים יקרים,

בתאריך 7.4.2016 פורסם תיקון לחוק עבודת נוער. התיקון קובע שינוי פרוצדוראלי בדרישות העסקת נער טרם קבלתו על ידי המעסיק, להלן תמצית התיקון שנעשה:

 1. הוראת שעה בעבודה לילה
  הוראת השעה מתירה להעסיק בני נוער עד השעה 24:00 בתקופת חופשת הלימודים הרשמית, ובתנאי שאם שעת סיום העבודה הינה לאחר השעה 23:00 מחויב המעסיק להחזיר את הצעיר אל ביתו בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. הוראת שעה זו תקפה עד לתאריך 1.9.2019
 2. ביטול הסעיף בחוק המחייב הצגת פנקס עבודה
  בעבר, כשנער ביקש להתקבל לעבודה, נדרש ממנו להצטייד בפנקס עבודה. הליך זה היה כרוך בנטל בירוקרטי מצד בני הנוער ואילץ אותם להגיע ללשכות התעסוקה טרם התייצבות אצל המעסיק. לאחר התיקון, בוטל הסעיף המחייב הצגת פנקס עבודה.

בנוסף לאמור לעיל, להלן מספר דגשים בכל הנוגע להעסקת בני נוער:

 1. כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו: אישור רפואי עדכני וצילום תעודת הזהות של הנער לחילופין, צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו (הכוללת רישום של הנער בספח).
 2. גיל ההעסקה המינימלי במהלך חופשת לימודים רשמית הוא 14.
 3. העסקת נוער במהלך שנת הלימודים: גיל ההעסקה המינימלי לנוער במהלך שנת הלימודים הוא 15 שנים ובתנאי שניתן לכך אישור (העסקת בני נוער במהלך תקופת הלימודים, ללא אישור, אסורה)
 4. שעות עבודה:
  • צעירים בגילאי 16 – 18 ניתן להעסיק עד תשע שעות ביום אך לא יותר מארבעים שעות בשבוע.
  • ילדים מתחת לגיל 16 ניתן להעסיק עד שמונה שעות ביום אך לא יותר מארבעים שעות בשבוע.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >