You are currently viewing עדכון שכר מינימום מיום 1 בדצמבר 2017
Businessman climbing staircase - Concept of climbing the career ladder

עדכון שכר מינימום מיום 1 בדצמבר 2017

הננו להודיעכם כי החל מתאריך 1 בדצמבר 2017 יתעדכן שכר מינימום על פי התעריפים הבאים:

שכר חודשי (עד 43 שעות שבועיות) 5,300 ש"ח.
שכר שעתי (לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש) 28.49 ש"ח.
6 ימי עבודה בשבוע: 212 ש"ח.
5 ימי עבודה בשבוע: 244.62 ש"ח.
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

שכר מינימום לנוער החל מה- 1 בדצמבר 2017:

גיל אחוז משכר מינימום (לעובד בוגר) שכר חודשי
(עד 40 שעות שבועיות)
שכר שעתי
(לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)
עד גיל 16 70% 3,710 ש"ח 21.45 ש"ח
עד גיל 17 75% 3,975 ש"ח 22.98 ש"ח
עד גיל 18 83% 4,399 ש"ח 25.43 ש"ח
חניך 60% 3,180 ש"ח 18.38 ש"ח

לקוחות המשרד אשר מקבלים שרותי חשבות שכר נא לפנות למשרדנו על מנת לתאם עדכון שכר העובדים בהתאם.

משרדנו עומד לשירותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >