You are currently viewing עדכונים בדיני עבודה שייכנסו לתוקף ביולי 2016

עדכונים בדיני עבודה שייכנסו לתוקף ביולי 2016

לקוחות וידידים יקרים,

להלן שני עדכונים בדיני עבודה שיכנסו לתוקף בתחילת יולי:

חוק שכר מינימום

בעקבות הסכם קיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר מינימום, ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות:

ב-1 באפריל 2015 עלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש.

ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש.

ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח לחודש.

בהתאם לאמור, החל מיום 1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 יהיה שכר המינימום במשק  4,825 ש"ח לחודש, ו-25.94 עבור שעת עבודה.

חוק חופשה שנתית

ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה.  ס"ה 16 ימי חופשה שנתיים במקום 14.

התיקון קובע כי יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.

לקוחות המשרד, מחלקת הנהלת החשבונות המשרדית תבצע את העדכון אוטומטית החל משכר יולי.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >