You are currently viewing קיצור שבוע העבודה במשק

קיצור שבוע העבודה במשק

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 19.3.2018 פורסם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן: "צו ההרחבה"). במסגרת צו ההרחבה נקבע, כי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע עבודה ל- 42 שעות שבועיות, אשר נחתם ביום- 29/3/2017, יורחבו ויחולו, החל מיום 1 באפריל 2018 על כל העובדים והמעסיקים בישראל. שינוי זה, ישפיע על הגדרת שעות העבודה של כלל העובדים, אבל בפועל ההשפעה רלוונטית רק לעובדים שעתיים המקבלים שכר על שעות נוספות.

להלן עיקרי צו ההרחבה:

היקף שבוע וחודש עבודה: היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה ללא הפחתה בשכר (עד כה שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות). שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.

שכר מינימום: שכר המינימום החודשי לא ישתנה ויעמוד על 5,300 שקל, אך מכיוון שמספר שעות העבודה ירד ב-4 שעות, הערך של כל שעה יהיה גבוה יותר ב-63 אגורות ויעלה מ-28.49 שקל ל-29.12 שקל.

אופן הביצוע: קיצור שבוע העבודה יבוצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן: "היום המקוצר"). היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים, גם במקומות עבודה שבהם עובדים במשמרות. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי העבודה, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעות נוספות.

זכויות צבורות: זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה" יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות העבודה.

תחולה : צו ההרחבה לא יחול על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 אינו חל עליו מכח הוראות סעיף 30(א) לחוק (כגון משרת אמון).

אין בהוראות צו הרחבה זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >

כתיבת תגובה